Reglement

Reglement Knigt-Riders evenement :

 • Het Knight-Riders evenement is een toertocht en geen wedstrijd.
 • Deelnemers dienen op de dag van de tocht de 12-jarige leeftijd te hebben bereikt.
 • De fiets dient volledig door menselijke (spier) kracht te worden voortbewogen.
 • Deelname of het meefietsen aan het Knight-Riders evenement door anderen dan rechtmatige deelnemers is verboden.
 • Niet rechtmatige deelnemers zullen dan ook van het traject worden verwijderd door daartoe aangewezen personen van de organisatie.
 • Het dragen van een helm is verplicht.
 • De deelnemers rijden voor eigen risico. Zij zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade, die door hun toedoen, nalatigheid of onvoorzichtigheid worden veroorzaakt. Deelnemers dienen verzekerd te zijn tegen persoonlijke wettelijke aansprakelijkheid.
 • De deelnemers dienen de verkeersregels in acht te nemen.
 • De deelnemers dienen aanwijzingen van politie en organisatie onverwijld op te volgen.
 • Het is verboden van de aangegeven route af te wijken.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om de route, de startplaats en starttijden te wijzigen of de tocht af te gelasten of vroegtijdig te beĆ«indigen, wanneer weersomstandigheden, calamiteiten, de openbare orde, veiligheid van de deelnemers en publiek of ander zwaarwegende omstandigheden daartoe aanleiding geven. Er bestaat in dat geval geen recht op restitutie van inschrijfgeld of vergoeding van schade en kosten.
 • Deelnemer verklaart :
 1. Kennis te hebben genomen van dit reglement om zich daarna te houden
 2. Voor het volbrengen van deze tocht voldoende gezond te zijn
 3. Over deugdelijk materiaal te beschikken
 4. Akkoord te gaan met gebruik van foto-en filmmateriaal ten behoeve van promotionele doeleinden.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie